روی یک سیاره ی خوشحال، برای افراد خوشحال، چیزای شادی وجود داره...❤