زلال که باشی تنها نیستی، انعکاس تو در خودت همراه توست...😍

داسپیس