خوشبختی مقصد نیست، بلکه راهی برای زندگی است...❤

ای ام دی